Công bố giấy vệ sinh, khăn giấy theo Thông tư 36/2015/TT-BTC