Công bố sản phẩm tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm TP.Hồ Chí Minh