Nhiều doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa vì tiêu chuẩn GMP?